Kemikaalien käyttöturvallisuus

Klooritabletti

Uima-altaan veden desinfioimiseen. Nopeasti liukenevia ja pH-neutraaleja tabletteja. Sisältävät noin 56 % aktiivista klooria. Vaikuttava aine kestää auringonvalon ja kohonneen lämpötilan hajottavaa vaikutusta. 1 kg. KÄYTÄ BIOSIDEJA TURVALLISESTI. LUE AINA ETIKETTI JA TUOTETIEDOT ENNEN KÄYTTÖÄ.

Käyttö Annostelu Tarkista pH-arvo ja kloorin määrä säännöllisesti koeliuskalla. Ideaalinen pH-arvo: 7,0–7,4. Ideaalinen klooriarvo: 1,0–1,5 ppm (mg/l)Kauden alussa tai tehokäsittelyä tarvittaessa lisää 3–4 klooritablettia 10 000 litraa vettä kohti. Liuota klooritabletit isoon sangolliseen lämmintä vettä ennen annostelua. Lisää aina vesi ensin ja sitten kemikaalit. Annostele sen jälkeen liuos varovasti pintakaivoon tai altaan reunoja myöten. Älä lisää koskaan klooritablettija suoraan altaaseen. Muutoin on olemassa valkaisemisen vaara varsinkin allasmuovia käytettäessä.
Varoitus! Erilaisten kloorituotteiden sekoitaminen saattaa johtaa voimakkaisiin reaktioihin! Älä sekoita koskaan tätä tuotetta toisten kemikaalien kanssa! Huomioikaa varoitukset ja turvallisuusohjeet! Säilytetään lasten ulottumattomissa. Kuljetetaan ja säilytetään seisovana alkuperäis-pakkauksessa,viileässä ja ei suorassa auringon paisteessa.

-
Äla käytä allasvettä kasteluvetenä.Terveydelle haitallista nieltynä.

- Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

- Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä kuivana. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.
 
Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Sisältää: Trikloori-isosyanuurihappo, 550 mg/g.

Ensiapuohjeet: Yleisohjeet: Myrkytysoireet voivat ilmaantua vasta useiden tuntien kuluttua. Tästä syystä henkilöt on pidettävä lääkärin tarkkailun alaisena ainakin 48 tuntia onnettomuuden jälkeen. Hengitettyä: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettävä lääkärin apua.  Ihokosketuksessa: Aine ei yleensä ärsytä ihoa.  Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin puoleen. Nieltyä: Saatettava lääkärin hoitoon. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle: Huomautus: Erittäin myrkyllinen kaloille.

Yleisohjeita: Vesistövaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistöä vaarantava. Estetään pääsy pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön. Juomavesi vaaraantuu jo pienten määrien päästessä maaperään. Vesistöihin päästyään myrkyllistä kaloille ja planktonille erittäin myrkyllinen vesieliöille. Huomioikaa varoitukset ja turvallisuusohjeet! Säilytetään lasten ulottumattomissa. Kuljetetaan ja säilytetään seisovana alkuperäispakkauksessa,viileässä ja ei suorassa auringon paisteessa.